top of page

Copyright

© 2012, Stichting Opleiding Medici (SOM), project Training in Urology, Nuenen
Gepubliceerd in eigen beheer
traininginurology@gmail.com

Alle rechten voorbehouden.
Niets uit de inhoud van deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Opleiding Medici.

bottom of page