top of page

Disclaimer

Op uw toegang tot en gebruik van deze website (de ‘Website’) zijn de hieronder vermelde Gebruiksvoorwaarden (de ‘Gebruiks-voorwaarden’) en alle toepasselijke wetgeving van toepassing. Door de Website te bezoeken en hier rond te kijken, accepteert u de Gebruiksvoorwaarden zonder enige beperking of enig voorbehoud, voor zover dit door de toepasselijke wetgeving is toegestaan.

Kennisgeving met betrekking tot het auteursrecht

Het auteursrecht op de inhoud van de Website en alle downloads komt toe aan de Stichting Opleiding Medici (SOM) en aan het bijbehorend project Training in Urology (TIU). (Copyright © 2007-heden, SOM, TIU). Alle rechten terzake zijn voorbehouden. De informatie op de Website, met inbegrip van, echter zonder hiertoe beperkt te zijn, tekst, presentaties, cijfers, afbeeldingen en geluid mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de SOM niet gereproduceerd, overgedragen, gedistribueerd of opgeslagen worden, tenzij het tegendeel is aangegeven. Het aanbrengen van wijzigingen in de inhoud van de Website is uitdrukkelijk verboden. Sommige delen van de Website bevatten afbeeldingen waarop de partijen die de afbeeldingen geleverd hebben het auteursrecht hebben.

Handelsmerken

Tenzij anders is vermeld, zijn alle op de Website afgebeelde handelsmerken, dienstmerken en logo’s de geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken van de SOM.

Geen garanties

De informatie op de website wordt verstrekt zoals deze er staat (as is), zonder garanties van enigerlei aard. de SOM sluit voor zover dit wettelijk is toegestaan alle garanties uit, met in begrip van de garantie van verkoopbaarheid, de garantie dat geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden en de garantie van geschiktheid voor een bepaald doel. N.b. in sommige rechtsgebieden mogen impliciete garanties niet worden uitgesloten, hetgeen betekent dat sommige van de bovengenoemde uitsluitingen mogelijk niet op u van toepassing zijn. Controleer uw lokale wetgeving voor eventuele restricties of beperkingen inzake de uitsluiting van impliciete garanties. de SOM geeft geen garanties ten aanzien van de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid of tijdigheid van materiaal, diensten, software, tekst, grafieken en links.

De SOM is in geen geval jegens een partij gehouden tot betaling van een vergoeding voor directe, indirecte, speciale, gevolgschade of andere schade wegens het gebruiken of niet kunnen gebruiken van deze website of de inhoud daarvan, of van enig andere website die hiermee via een hyperlink verbonden is, met inbegrip van, echter zonder hiertoe beperkt te zijn, schadevergoeding wegens gederfde winsten, bedrijfsschade, verlies van programma’s of andere gegevens op uw informatieverwerkingssysteem of anderszins, zelfs niet indien wij uitdrukkelijk van de mogelijkheid van een dergelijke schadevergoeding op de hoogte zijn gesteld.

De SOM geeft geen garanties van welke aard dan ook met betrekking tot een andere Website waarop u via de Website toegang krijgt. Dergelijke links worden slechts gegeven voor gemaksdoeleinden en betekenen niet dat de SOM de inhoud of het gebruik van een dergelijke Website op enigerlei wijze onderschrijft of hiervoor enige verantwoordelijkheid aanvaardt. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om voorzorgsmaatregelen te treffen en ervoor te zorgen dat alles wat u voor gebruik selecteert vrij is van zaken als virussen, ‘wormen’, ‘Trojaanse paarden’ en andere zaken van destructieve aard. De informatie op de Website kan technische of typografische fouten bevatten. De informatie op de Website kan te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting worden gewijzigd.

bottom of page